Varuägare kan få bonus när de väljer fartyg istället för lastbil


Regeringen beslutade på torsdagen att ge Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige för att skynda på överflyttningen av gods från lastbil till fartyg.

Helsingborg Hamn Webb

Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.
Trafikanalys ska undersöka om ett eco-bonussystem kan bidra till en kostnadseffektiv uppfyllelse av regeringens beslutade miljömål. I uppdraget ingår också att dra lärdomar från andra länders arbete med eco-bonussystem som till exempel Italien, Norge och Storbritannien. Eco-bonus kan till exempel innebära att staten går in och betalar delar av merkostnaden när transportköpare använder sjöfart istället för lastbil på sträckor där överflyttningspotentialen är stor.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 maj i år. n för att Transportstyrelsen kan få delegera utfärdande och förnyande av vissa svenska certifikat till aktörer som till exempel varv, konsultfirmor och andra aktörer.
Det föreslår även ett förtydligande att brister som upptäcks vid tillsyn, men som inte påverkar fartygets sjövärdighet, inte ska utgöra ett hinder att utfärda certifikat.
Författare: Anders Karlsson