NÖKS projektet

Projektet har tre huvudaktiviteter (HA 1, HA 2 och HA 3)
Den första utvecklar hamnar för kust- och närsjöfart.

Den andra huvudaktiviteten syftar till att utveckla ett antal koncept för kust- och närsjöfart, samt för inre vattenvägar, baserat på befintliga godsflöden i regionen. I denna konceptutveckling ingår att ta fram förslag på fartyg och logistiklösningar.

Den sista huvudaktiviteten består av att utveckla innovativa informations- och kommunikationsteknologi lösningar för logistik inom kust- och närsjöfart samt för inre vattenvägar.

 

Hamnutveckling (HA 1) inriktar sig på hamnar i logistikkedjan. Flera hamnar har strategiska planer för att stärka sin betydelse i framtiden – först och främst genom att bli mer effektiva.

Hamnens roll i transportkedjan är kritisk. NÖKS II projektet kommer att bidra till att sammanföra hamnägare/operatörer och transportföretag till en gemensam agenda kring utmaningar, mål och strategier för att öka attraktiviteten, effektiviteten och genomströmningen av gods, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader.

NÖKS II projektet engagerar hamnar och transportörer för att skapa goda arbetsrelationer mot effektivare och miljövänligare logistiksystem.

I Sjödistributionskoncept (HA 2) kommer att projektdeltagarna att arbeta med distributionssystem speciellt anpassade för korta sjötransporter i ett flexibel och konkurrenskraftig logistiknätverk. Där ingår att utreda och testa möjliga vattenvägar för att utveckla anpassade logistiklösningar med uppdaterade gränssnitt mot noderna tillsammans med innovativa och utmanande fartygskoncept.

I Maritime ITS (HA 3) är målet är att förbättra logistiken system i hela transportkedjan. Innovativa ITS lösningar som är skräddarsydda för varje nod i kedjan bör utvecklas för att optimera varuflödet. Kunskapen till konceptutvecklingen hämtas från de administrativa och fysiskt operativa transportföretagen  samt från vetenskapen hos universiteten i NÖKS projektet.