NÖKS prosjektet

Prosjektet har tre hovedaktiviteter 
Den første er å utvikle porter for kyst- og nærskipsfart.

Den andre hovedaktiviteten er rettet mot å utvikle en rekke konsepter for kyst- og nærskipsfart og elver, kanaler, basert på eksisterende godsstrømm
eri regionen. I denne konseptutvikling omfatter utvikling forslag på skip og logistikkløsninger .

Den siste hovedaktiviteten består i å utvikle innovative ITs-løsninger for logistikk i kyst- og short- sea shipping og innlands vannveier .

Hovedaktivitet 1 (HA1) fokuserer på havnene i kjeden. Flere havner har utviklings- og strategiplaner som skal styrke deres virke i fremtiden, først og fremst med å bli mer effektive. Havnenes rolle i transportkjeden er særs viktige. NØKS II vil bringe havneeiere og transportaktører sammen med tema omkring utfordringer, mål og strategi. Felles for alleer ønsket å bli mer attraktive, redusere kostnader og øke godsgjennomstrøming. Gods har normalt en avsender havn og en mottaker havn for å fraktes sjøveien. NØKS II vil engasjere havnene til å bygge gode samarbeidsrelasjoner og å utvikle effektive logistikksystemer.

I hovedaktivitet 2 (HA2) vil arbeide med distribusjonssystem spesielt tilpasset kortsjøfart i et finmasket, fleksibelt og konkurransedyktig nettverk. I konseptet er det behov for å tilpasse skip til formålet, der også innenlands vannveier inngår. Nye spesielttilpassede logistikk løsninger og grensesnitt mot havner bør også utvikles sammen med nye innovative skipløsninger. Resultater fra HA 1 vil være viktige komponenter i utviklingen av konsepter i HA2.

I hovedaktivitet 3 (HA3) er målet å forbedre logistikk systemene i hele transportkjeden. Innovative ITS løsninger tilpasset den enkelte noden i kjeden skal utvikles for å optimalisere godsflyt. Elementer som inngår i konseptutviklingen hentes fra logistikkvitenskapen som fysisk flyt, informasjonsflyt og operasjonell og administrativ forretnings prosesser.