HSN-studenter tett på næringslivet


HSN-studenter fikk vise seg frem for næringslivet under en større workshop om nærskipsfart ved campus Vestfold.

– I bacheloroppgaven har vi sett på dødtid på innseiling til havner i Norge og Sverige. Rederier og selskaper kan spare store penger på å redusere dødtiden. I oppgaven har vi ikke kommet frem til en løsning, men konstatert et problem og skrapt i overflaten av et komplekst tema, sier studentene Siri Heggheim (22) og Daniel Geelmuyden (23).

De går siste året på skipsfart og logistikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Vestfold. 18. mai fikk de sammen med flere medstudenter presentere bacheloroppgavene sine for representanter fra arbeids- og næringslivet under workshopen til NØKS II-prosjektet i Forskningsparken.

NØKS er forkortelse for Nærskipsfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak og har som motto at «sjøveien skal utvikles til å være en attraktiv, grønn, sikker og bærekraftig link for godsflyten i og mellom landene Danmark, Sverige og Norge».

– Ved å delta på denne workshopen får vi også et innblikk av hva de andre studentene har jobbet med. Vi lærer og kan dele kunnskap med hverandre. Det var både spennende og litt nervepirrende å stå foran bedriftene og presentere arbeidet vårt, sier Siri og Daniel, som begge har planer om videre studier etter tre år ved HSN.

Ser på nye transportmuligheter

– Vi er fornøyde med at høgskolen legger opp til et så tett samarbeid med bedrifter, noe vi har hatt stor nytte av. Skolen har også bra fasiliteter og gode forelesere med stor fagkunnskap, roser Siri og Daniel.

NØKS-prosjektet vil utarbeide forslag til hvordan transportbehovet på en økonomisk og mer miljøvennlig måte kan oppfylles ved bruk av nærskipsfart.

– Målet for NØKS er å få mer gods over på sjøen. Landbasert transport er i dag den dominerende transporttypen. Konsekvensen er blitt økt trengsel, risiko for ulykker og miljøfarlig utslipp. Gjennom å skape sjøbaserte løsninger for noen typer godsstrømmer, kan vei- og jernbanenettet avlastes, sier prosjektleder Bjørnar Thorsen ved HSN.

– En hypotese i prosjektet er at den nyeste teknologien og kunnskapen ikke er utnyttet i etableringen av et effektivt transportsystem på havet, forklarer Thorsen.

Han er imponert over studentpresentasjonene på skipsfart og logistikk og håper NØKS-workshopene kan bli en fast, årlig happening ved campus Vestfold.

Felles møteplass

Høgskolen er opptatt av innovasjonsaktivitet som skjer i et tett samspill mellom studentene, høgskolen og arbeids- og næringslivet.

Gjennom studiet får studentene flere anledninger til å møte folk fra næringslivet, både gjennom gjesteforelesninger og besøk til bedrifter og messer.

– På workshopene får studentene vist overfor hverandre og representanter fra næringslivet hva de har jobbet med og hvor flinke de er. Workshopene fungerer som en felles møteplass for studenter og næringslivet, og høgskolen ønsker nettopp å koble studentene nærmere forskningen og næringslivet, sier Thorsen.

Workshopen 18. mai inneholdt også en fagdel med presentasjon og diskusjon om dryport-konseptet i NØKS som en forlengelse av havna, og et mulig tema i et nytt prosjekt.

Du kan se presentasjonene på www.noks2.no

BACHELOROPPGAVER: Studenter fra skipsfart og logistikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge presenterte bacheloroppgavene sine for næringslivet under en workshop ved campus Bakkenteigen.

FORNØYDE: Studentene Siri Heggheim og Daniel Geelmuyden er fornøyde med at Høgskolen i Sørøst-Norge legger opp til et tett samarbeid mellom studentene og næringslivet.

MØTEPLASS: Prosjektleder Bjørnar Thorsen ønsker med workshopene i NØKS-prosjektet (Nærskipsfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak) å skape en felles møteplass mellom studenter og næringsliv.

NØKS II-PROSJEKTET

NØKS står for Nærskipsfart i Øresund-Kattegat-Skagerrak. Deltakere er Norge, Sverige og Danmark.

Utgangspunktet er en hypotese om at havet som transportvei vil bli valgt, hvis de riktige systemene utvikles og tilrettelegges. En annen hypotese er at den nyeste teknologien og kunnskapen ikke er utnyttet i etableringen av et effektivt transportsystem på havet.

Prosjektets overordnede målsetting er å legge til rette for et mer miljøvennlig og karbonnøytralt transportsystem i regionen gjennom utvikling og forbedring av regionens sjøtransportsystem.

NØKS II skal i tillegg stimulere til overføring av gods fra veg til kjøl. Prosjektpartnerne skal i fellesskap utvikle løsninger, verktøy og metoder som skal forbedre sjøfartens tjenestekvalitet, i tillegg til å skape nye, kostnadseffektive, sikre, fleksible og konkurransedyktige sjødistribusjonskonsepter.

For mer informasjon www.noks2.no