Sjövägen skall utvecklas till att vara en attraktiv, grön, säker och bärkraftig länk för godsflöden i och mellan länderna Danmark, Sverige och Norge

NÖKS II

Regionerna har i århundraden varit sammanbundna med sjöfarten som förbindelselänk, både för person- och godstrafik. Landbaserad trafik har alltmer blivit det dominerande transportsättet. Det kan innebära en ökning av trängsel, olycksrisker och utsläpp. Järnvägens tjänster efterfrågas i allt högre utsträckning för persontransporter. Genom att skapa sjöfartsbaserade lösningar för vissa specifika typer av godsflöden kan väg- och järnvägsnäten avlastas, utan stora kostsamma investeringar för samhället. På grund av det geografiska läget är det också speciellt viktigt för näringslivet att fungerande transportlösningar kan erbjudas som stärker deras konkurrenskraft.